03 października 2015

849! Wyzwanie "Jesienna kartka" oraz wyniki wyzwania wrześniowego

Mamy już październik, więc pora na kolejne wyzwanie i ogłoszenie wyników wyzwania wrześniowego. Ale po kolei...
We have october already, so it's time for a new challenge and a results announcement of the last challenge.

W tym miesiącu proponujemy Wam temat:
This month we propose a topic:

<<JESIENNA KARTKA>>
<<AUTUMN CARD>>

- prosimy o wykonanie kartki w nietypowym kształcie i jesiennych kolorach.
- please make card in an unusual shape and typically autumnal colors.


Pozostałe, niezmienne zasady:
  • Swoją pracę publikujecie na własnym blogu razem z banerkiem, który będzie podlinkowany do tego wyzwania, banerek starym zwyczajem znajdziecie na końcu,
  • praca powinna być nowa i niepublikowana wcześniej niż nasz post z wyzwaniem,
  • każdego zapraszamy tylko z jedną pracą, która nie będzie zgłoszona w sumie w więcej niż trzech wyzwaniach,
  • będzie nam ogromnie miło, jeśli w wyzwaniu wezmą udział również osoby nieposiadające bloga, zdjęcia pracy może wysłać na adres: scrapcafe.wyzwania@gmail.com 
  • czekamy na Was do 15 października do godziny 24:00, wyniki poznacie podczas kolejnego wyzwania

Other, immutable principles:
  •  You publish your work on your own blog with a banner that will be hyperlinked to this challengeyou will find the banner at the end of this post, 
  •   your work should be new and unpublished earlier than this post,
  •  you may enter with only one work and it cannot be submitted in more than three challenges
  •  if you do not have a blog you may still enter by sending a photo of your work to: scrapcafe.wyzwania@gmail.com
  •  we are waiting for you till October 15 at 24:00the results will be published with the next challenges 

Zasady przyznawania nagród w wyzwaniach ScrapCafe:
Nagroda główna, trafi do twórcy pracy, którą wybierzemy wspólnie z zespołem Projektantek ScrapCafe. 
A jest nią: 

Rules of giving prizes in ScrapCafe challenges:
The Main Prize will go to the creator of work chosen by DT ScrapCafeAnd the prize is:


1. Zwycięski banerek.
2. Bon na jednorazową zniżkę na zakupy w wysokości 5%.
3. Zaproszenie do kolejnego wyzwania.

1. winning banner.
2. A voucher for a one-time 5% discount on purchases in the ScrapCafe shop.
3. An invitation to the next challenge
.


Nagroda dodatkowa, to bon o wartości 50 zł* do wydania w naszym sklepiku. 
Każdy ma równe szanse, gdyż bon zostanie wylosowany spośród wszystkich zgłoszonych prac. 

Additional prize is a voucher worth 50  * to spend in our shop.
Everyone has an equal chancebecause the voucher will be drawn from among all submitted works.

A oto inspiracje Projektantek ScrapCafe:
And here are the inspirations of DT ScrapCafe:

Monika wykonała pełną pozytywnej energii kartkę na jesienną niepogode ;)
Monika made full of positive energy card for an autumn bad weather ;)


Agata - kartkę pełną jesiennych kolorów
Agata - full of autumnal colors card
A oto banerek do pobrania i umieszczenia na swoim blogu:
Here's banner to download and place on your blog: Zainspirowani? Zatem do dzieła, lecz najpierw poznajcie zwycięzców poprzedniego wyzwania. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
InspiredSo, to work, but first see the winners of ourprevious challengesThank you very much for all the applications.

Chcielibyśmy tym razem uhonorować pracę, której autorka jest: 
 This time we would like to honor the work of:

IWA


Zapraszamy autorkę do kontaktu, w celu odebrania bonu zniżkowego na zakupy w sklepiku.
We invite the author to contact us to receive a discount voucher for shopping in the store.

I tradycyjnie mamy jeszcze jedną nagrodę. Tym razem wylosowano osobę, która zgłosiła swoją pracę pod numerem:
And traditionally we have yet another award. This time we drawn the person who created the work under the number:


Autorka otrzyma bon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepiku.
The author will receive a voucher worth 50 zł for use in the shop.


Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w nowym, kolejnym wyzwaniu !
Many thanks to all for playing with us and we invite you to participate in the new challenge!

Wybrane osoby, prosimy o kontakt w celu odebrania
nagród - bonów na zakupy w sklepiku.scrapcafe.wyzwania@gmail.com
Selected persons, please contact us to receive awards - shopping vouchers. scrapcafe.wyzwania@gmail.com

Pozdrawiamy, Zespół ScrapCafe
Regards, Team ScrapCafe

1 komentarz:

IWA pisze...

Ale niespodzianka, dziękuję!